پزشکی

دسته اول

۷ عارضه جانبی تزریق واکسن کرونا

۷ عارضه جانبی تزریق واکسن کرونا

نکته مشترک تمامی واکسن‌های کرونا که تاکنون به مرحله تولید انبوه رسیده و یا در مراحل آزمایش‌های بالینی قرار دارند، ضرورت تزریق آنها در دو مرحله به فاصله ۳ هفته برای ایجاد بیشترین میزان ایمنی ...